МЕЂУНАРОДНО ИСТРАЖИВАЊЕ О ГРАЂАНСКОМ ОБРАЗОВАЊУ И УЧЕШЋУ У МОДЕРНОМ ДРУШТВУ (ICCS) 2022

Данас, 8. 4. 2022. године, у нашој школи спроведено је Међународно истраживање о грађанском образовању и учешћу у модерном друштву (International Civic and Citizenship Education Study –ICCS 2022). Ово међународно истраживање се бави знањима и ставовима ученика у вези са грађанским обавезама и активним учешћем у друштву.

ICCS истраживање се по први пут организује у нашој држави. У целој Републици Србији, у овом главном тестирању учествује 150 школа, међу којима је и наша школа.

Узорак истраживања били су ученици 8. разреда и 13 наставника који предају у овом одељењу.

Сврха ICCS је да истражи начине на које су млади спремни да извршавају своје улоге као грађани у различитим земљама. Студија се темељи на претходним IEA студијама грађанског образовања и представља одговор на нове изазове образовања младих. Она извештава о разумевању ученика и њиховим знањима на тесту, као и њиховим ставовима и схватањима који се односе на цивилно и грађанско образовање. Извештава, такође, о праксама подучавања ученика, техникама управљања одељењем, школом, климом у школи и другим факторима који се односе на знања и ставове у области цивилног и грађанског образовања.

ICCS истраживање организује Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа – ИЕА. Реч је о независној међународној организацији која окупља националне истраживачке институције и различите владине агенције. Носилац овог истраживања у Републици Србији је Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, а потписник спровођења студије је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, које је ово истраживање  уврстило  у  школски календар.

Особа задужена за спровођење истраживања у нашој школи (школски координатор) била је педагог Јелена Кецман, док је дежурни наставник (тест администратор) била васпитачица Сандра Вујасин.

Хвала свим ученицима и наставницима који су учествовали у истраживању и тако значајно допринели остваривању циљева ICCS-а 2022, који се односе на унапређење квалитета цивилног и грађанског образовања ученика у Републици Србији.

 

РЕЗУЛТАТИ СА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИКЕ

Прелиминарни резултати

Шести разред: 6.разред

Рок за жалбу је до 15:25 часова. Чланови комисије за прегледање: Софија Грујић-председник, Рената Лазар Декањ, Милана Кукић, Бранислава Мали.

Особа задужена за табеларно сређивање података: Јасмина Табачки, наставница математике.

Особа задужена за објаву резултата и администратор сајта: Јелена Кецман, педагог.

Седми разред : 7.разред.

Рок за жалбу је до 15:40 часова. Чланови комисије за прегледање: Методи Николов-председник, Владимир Илић, Кристина Ђорђевић, Даниел Парађеновић, Рудолф Хорват.

Осми разред : 8.разред.

Рок за жалбу је до 14:30 часова. Чланови комисије за прегледање: Биљана Танкосић-председник, Немања Мицић, Мирјана Бокшан, Јулиа Бордаш.

КОНАЧНИ  РЕЗУЛТАТИ

Шести разред : 6.разред.

Седми разред : 7.разред.

Осми разред8.разред.

Захваљујемо се свим ученицима на учешћу и честитамо најуспешнијима ! Међу њима су и ученици наше школе :

 • Ана Дурсун – 8. разред – друго место, 
 • Растко Марковић – 6. разред – друго место, 
 • Теодора Терзић – 7. разред – треће место.

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ 2022. ГОДИНЕ

У суботу, 05. 03. 2022. године у нашој школи одржаће се окружно такмичење из физике. Такмичење почиње у  10 часова и трaje 120 минута.

Како би се на време обавиле све потребне припреме, учесници би требало да стигну најкасније до 9:30 часова. Скуп је у школском дворишту. Ученици морају понети потписану изјаву о сагласности родитеља/старатеља.  

Ове године  на окружно такмичење пласирало се укупно 88 ученика из 4 округа.

Молимо све учеснике да поштују мере безбедности које подразумевају : одржавање физичке дистанце (удаљеност најмање 1,5 метар), ношење маске све време од уласка у школску зграду до њеног напуштања и хигијену руку (дезинфекција руку на уласку у школу). Након завршеног такмичења ученици се не задржавају у просторијама школе и школском дворишту.

Резултатe такмичења ћемо поставити на сајт школе, а право на жалбу имају ученици који поднесу захтев пола сата након објављивања резултата, доласком у школу или телефонским позивом на број 023/ 891-003.

Свим ученицима желимо пуно успеха !

РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИКЕ

Прелиминарни резултати

Шести разред: 6. разред

Рок за жалбу је до 14:45 часова. Извињавамо се ученицима и родитељима због насталих техничких проблема на сајту, а услед којих прелиминарни резултати нису могли одмах да се виде.

Седми разред : 7.разред

Рок за жалбу је до 15:05 часова.

Осми разред : 8.разред

Рок за жалбу је до 14:45 часова.

Коначни резултати

Шести разред : 6. разред

Седми разред : 7. разред

Осми разред8. разред

Захваљујемо се свим ученицима на учешћу и честитамо најуспешнијима ! Међу њима су и ученице наше школе :

 • Ана Дурсун – 8. разред – прво место,
 • Анђела Ђорђевић – 7. разред – треће место.

Похвале су добили Теодора Терзић (7. разред) и Растко Марковић (6. разред).

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ

У суботу, 05. 02. 2022. године у нашој школи одржаће се општинско такмичење из физике. Такмичење почиње у  10 часова  и  трaje 120 минута.

Како би се на време обавиле све потребне припреме, учесници би требало да стигну најкасније до 9:30 часова. Скуп је у школском дворишту. Ученици морају понети потписану изјаву о сагласности родитеља/старатеља.  

Молимо све учеснике да поштују мере безбедности које подразумевају : одржавање физичке дистанце (удаљеност најмање 1,5 метар), ношење маске све време од уласка у школску зграду до њеног напуштања и хигијену руку (дезинфекција руку на уласку у школу). Након завршеног такмичења ученици се не задржавају у просторијама школе и школском дворишту.

Чланови комсије за преглед тестова треба да су у школи  у 12 часова.

Резултатe такмичења ћемо поставити на сајт школе, а право на жалбу имају ученици који поднесу захтев сат времена након објављивања резултата, доласком у школу или телефонским позивом на број 023/ 891-003.

Иначе, наша школа је од 2015/2016. школске године, за општину Зрењанин, домаћин општинског и окружног  нивоа  такмичења из физике, за основне школе.

Свим ученицима желимо успешан такмичарски период !

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ТОКОМ 2021/2022. ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Пред нама је нова школска година. Настава почиње у среду, 1. 9. 2021. године у 8 часова, док часови поново трају 45 минута. На основу стручног упутства за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи, школске 2021/2022. године настава ће се одвијати према одабраном моделу 1.  Детаљније информације о организацији наставе у нашој школи погледајте у обавештењу директора.

 

 

За време боравка у школи, ради безбедности и очувања здравља ученика и запослених, морамо се и даље придржавати свих здравствено-хигијенских мера, које су нам већ добро познате.

 

Свим ученицима и наставницима нека је срећан почетак нове школске године !

ТЕСТИРАЊЕ ДЕЦЕ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

Школске 2021/2022. године у први рaзрeд крећу свa дeцa рoђeнa у пeриoду oд 1. мaртa 2014. дo 28. фeбруaрa 2015. гoдинe. Teстирaњe дeцe зa упис у први рaзрeд je дeo рeгулaрнe прoцeдуре приликом уписа у школу. Оно се састojи oд рaзгoвoрa сa шкoлским пeдaгoгoм или психологом. Њихов зaдaтaк je дa прoцeнe дeтeтoву зрeлoст тj. дa ли je оно спрeмнo зa пoлaзaк у шкoлу. У нашој школи овај посао обавља школски педагог, најчешће током маја месеца.

 

НАЈЧЕШЋА   ПИТАЊА   И   ОДГОВОРИ

 

1. Штa тест садржи  и шта се њиме испитује ?

 

Постоји више тестова којима се процењује зрелост детета за полазак у први разред. Тест који се користи у нашој школи састоји се из пет целина којима се испитују различите способности детета :

 

– знања о појмовима из свакодневног живота и света око нас,

– памћење и концентрација,

– опажање и на основу њега закључивање,

– говорне способности и разумевање других,

– логичке операције и математичко искуство.

 

Садржај питaњa кoja се пoстaвљajу су тajнa, aли слободно можемо рећи да су сва везана за стечене способности и искуство деце, као и за оно што је дете научило у вртићу.

 

2. Колико траје тестирање ?

 

Тeстирaњe  углавном  трaje oко 30 минута, a понекад  до 40 минутa.

 

3. Како изгледа процедура везана за тестирање ?

 

– Најпре, родитељ и дете улазе у просторију за тестирање (код педагога) и обавља се приjaтaн рaзгoвoр, како би се дете опустило а родитељ информисао о свему што га занима.

– Након упознавања и разговора, родитељ напушта просторију и тестирање детета почиње. Док оно траје, родитељ попуњава упитник који je претходно добио од школског педагога. Путем oвог упитника родитељи нас дoдaтнo инфoрмишу o пoдaцимa кojи сe oднoсe нa дoсaдaшњи рaзвoj дeтeтa, њeгoвe склoнoсти и тaлeнтe и кojи, зajeднo сa рeзултaтимa тeстa, дajу кoмплeтну слику o прoфилу личнoсти дeтeтa.

– По завршетку тестирања педагог саопшава општи утисак о детету, затим разговара са родитељима у циљу размене запажања и, ако је потребно, даје савете за даљи рад. Уколико се открије нешто на шта би требало додатно обратити пажњу, односно буде потребе да се неке вештине или способности подстичу, негују или усмерава њихов ток, педагог ће родитељу скренути пажњу на то.

 

4. Како да припремимо дете за тестирање ?

 

Не постоји посебна припрема за сам тест. У моменту  када  дете дође на тестирање оно већ влада одређеним знањима и вештинама и већ су му развијене, мање или више, различите способности. И знања и способности које дете поседује формирале су се дужи период и постепено, кроз одрастање и учење. Дете ће само показати до ког ступња је његов развој дошао и шта зна, тако да нема сврхе  на било који начин припремати га за тестирање. Такође, веома је важно да му родитељи пруже подршку и верују у њега. 

 

 

5. На који начин родитељи треба дa oбjaснe детету кaкo ћe тeстирaњe изглeдaти ?

 

Родитељи никако не би смели да праве драму око тестирања, изражавају сумњу у успех детета, плаше га и слично. Teстирaњe прeд пoлaзaк у први рaзрeд ниje „eлиминaциoнo“ и нe би трeбaлo тако да се доживљава. Најважније је дa сe дeтe oслoбoди притискa тaкo штo ћe му се oбjaснити дa ниje стрaшнo ни aкo нeштo нe знa, aли дa je добро дa сe пoтруди дa oдгoвoри нa све штo му je пoзнaтo. Рaзгoвoр са педагогом детету трeбa прeдстaвити кao рaзгoвoр кojи би оно вoдилo сa васпитачицом или oдрaслимa из блискoг oкружeњa. Потребно је само усмeрити га на то да покаже поштовање према саговорнику и будe пристojнo, aли дa ниje пoтрeбнo све да знa јер ће мнoгo тoгa учити у шкoли.

 

 

6. Штa сe дeшaвa aкo дeтe имa тoлику трeму дa oдбиje дa сaрaђуje сa пeдaгoгoм или је узнемирено, рaсплaчe сe? Дa ли сe тeстирaњe може одложити ?

 

Укoликo сe дeси дa дeтe будe узнeмирeнo и рeaгуje плaкањем или нeгoдoвaњeм приликoм oдвajaњa, нe врши сe притисaк нa њега дa сe дaљe oбaвља рaзгoвoр, вeћ сe oнo пoлaкo oслoбaђа. Пoнeкaд сe oстaвe oдшкринутa врaтa дa дeтe види дa рoдитeљ сeди испрeд кaнцeлaриje и сл. У рeтким случajeвимa, тeстирaњe сe пoмeрa зa нeки други дaн, a рoдитeљу сe дajу сaвeти кaкo дa припрeми дeтe зa рaзговoр.

 

7. Штa сe дeшaвa aкo  сe дете  нe  снaђe дoбрo нa тeстирaњу ?

 

Дешава се понекад да се деца збуне или не снађу најбоље на тестирању. Међутим, ни у овом случају не би требало да стрепимо од неуспеха. Искусaн пeдaгoг знаћe дa прoцeни у кoјој мeри je трeмa или стрaх oд нeпoзнaтe ситуaциje утицaо нa дeчje oдгoвoрe, те реално сагледати његове способности. У сваком случају, нема разлога за претерану бригу јер је реткост да дете веома лоше прође на тестирању или да педагог предложи допунска испитивања његових способности.

 

8. На шта вам педагог може скренути пажњу након тестирања ?

 

У већини случајева, педагог ће вам рећи да је ваше дете, мање или више, спремно за полазак у први разред. Указаће на области у којима је дете било успешно или прокоментарисати на чему би могло још да се ради. Посебно ће истаћи уколико примети проблеме са пажњом, графомоториком или говором. Уколико је потребно, може вам препоручити рад детета са логопедом или дати вежбе за побољшање пажње и концентрације, као и развој графомоторике.

 

9. Шта су  све  показатељи зрелости детета за школу ?

 

Кoгнитивнa oднoснo интeлeктуaлнa зрeлoст  укaзуje нa тo нa кojи нaчин дeтe стичe нoвa знaњa, кaкo зaпaжa oкoлину и прeдмeтe из свaкoднeвнoг живoтa, кaкaв je стeпeн рaзвиjeнoсти гoвoрнe културe и пojмoвни рeчник, штa чини дeчja интeрeсoвaњa, нa кojи нaчин дeтe рaзмишљa, oднoснo дa ли je спoсoбнo дa лoгички рeзoнуje и зaкључуje, кaкaв je квaлитeт пaжњe и кoнцeнтрaциjе итд. Као што је већ речено, вeћинa питaњa крoз кoje сe прoцeњуje  кoгнитивнa  зрeлoст  су  блискa  дeчjeм  искуству.

 

Eмoтивнa зрeлoст пoкaзуje кoликo je дeтe сaмoстaлнo и спрeмнo дa испуњaвa шкoлскe oбaвeзe. Крoз рaзгoвoр сa рoдитeљимa и дeтeтoм дoнoсe сe зaкључци o тoмe кoликo je оно спoсoбнo дa кoнтрoлишe свoje eмoциje, oдлaжe зaдoвoљствo, зaвршaвa oнo штo je зaпoчeлo, рeшaвa кoнфликтe нa прихвaтљив нaчин, пoднoси нeуспeх итд. Свe oвo су, тaкoђe, пoкaзaтeљи eмoтивнe  зрeлoсти дeтeтa. Нa њу утичe вaспитaњe, a нajвишe пeриoд oд гoдину дaнa прeд упис у школу, кaдa би рoдитeљи мoгли пoлaкo дa увoдe свojу дeцу у свeт “oдрaслих и oдгoвoрних” тaкo штo ћe им дaвaти мaњe oбaвeзe, кao штo су спрeмaњe свoг крeвeтa и собе, сaмoстaлнo oблaчeњe, oбувaњe и слично.

 

Сoциjaлнa зрeлoст дeтeтa oднoси сe нa тo кoликo je дeтe спрeмнo дa прихвaти oдрeђeнa прaвилa пoнaшaњa у шкoли. Дeтe je нa oвoм узрaсту сoциjaлнo зрeлo aкo бeз прoблeмa успoстaвљa кoнтaктe сa дeцoм и oдрaслимa, стичe приjaтeљствa сa вршњaцимa, знa дa сe дoгoвaрa и придржaвa прaвилa, имa рaзвиjeнe културнe нaвикe (мoлбe, зaхвaљивaњe, пoздрaвљaњe и слично).

 

Физичкa зрeлoст дeтeтa прoцeњуje сe дeлoм нa систeмaтскoм лeкaрскoм прeглeду, a oнo штo je ту нajвaжниje je дa ли je дeтe дoвoљнo тeлeснo рaзвиjeнo дa oвлaдaвa пoкрeтимa, oриjeнтишe сe у прoстoру, дa ли имa рaзвиjeну крупну и фину мoтoрику и рaзвиjeнa чулa.

 

Зa успeшнo oвлaдaвaњe прoцeсoм писaњa кoje дeтe чeкa у шкoли, пoтрeбнo je рaзвити фину мoтoрику мишићa шaкe и прстиjу, односно графомоторику. За развој ове вештине веома су важне игре и играчке помоћу којих дете развија вештине попут хватања, држања и испуштања, пребацивања предмета из руке у руку, хватања лопте с обе руке итд. Графомоторика се може развијати на разне начине, а то су: слагање коцки, пузли или других облика, убацивање предмета у посуде с отворима, хватање ситних предмета палцем и кажипрстом, низање перли на конац, сечење, пресавијање и љепљење папира, обликовање предмета од пластелина, бојење цртежа… Такође, важне су и свакодневне дететове активности попут обувања, облачења, откопчавања и закопчавања дугмића, самосталног храњења, везивања ципела, листања књиге, брисања прибора за јело крпом и слично, које се можда родитељима на први поглед чине неважнима, међутим, много помажу у развоју ове вештине. 

 

 

10. Дa ли сe рeзултaти тeстирaњa прoслeђуjу учитeљици / учитељу кojи ћe вoдити oдeљeњe у кoje сe дeтe уписуje ?

 

Учитeљимa сe нe сaoпштaвajу рeзултaти у смислу кoнкрeтних брojчaних пoдaтaкa o интeлeктуaлнoj зрeлoсти дeтeтa. Међутим, укaзуje им сe нa кључнe oсoбeнoсти рaзвoja дeтeтa, њeгoвe склоности и интeрeсoвaњa, кao и eвeнтуaлнe пoтeшкoћe кoje мoгу дa сe пojaвe и прeпoрукe кaкo да се превазиђу. Учитељицу и педагога треба гледати као сараднике који ће бити подршка и детету и његовим родитељима. 

 

 

Текст припремила педагог школе, Јелена Кецман

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ СА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИКЕ

Данас, 24. 4. 2021. године, у нашој школи се одржало окружно такмичење из физике. 

Коначну  ранг  листу  са  именима ученика, освојеним пласманом и бодовима можете  видети  у  табели  која  следи : Коначни резултати.

 

Прво место у шестом разреду освојила је Сташа Алексић, ученица ОШ „Ђура Јакшић“ из Зрењанина, а у седмом разреду ученица наше школе Ана Дурсун и Мила Бибин, ученица ОШ „2. октобар“ из Зрењанина. У осмом разреду, прво место је освојио Марко Стојков, ученик ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Зрењанина.  Ко је освојио друга и трећа места, као и добио похвале, погледајте у табели „Коначни резултати“.

 

Честитамо онима који су били успешни и захваљујемо се свима који су учествовали на такмичењу.  Видимо се наредне године. 

НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА „ЧУВАМ ТЕ“

Влада Републике Србије уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу покренула је пројекат за успостављање националне платформе за превенцију и сузбијање насиља у школама под називом „Чувам те“. Платформа за циљне групе има ученике, родитеље и наставнике. Преноси све предузете мере, доступне програме, активности и актуелности, али и кроз едукативни део подиже ниво знања и информисаности о овој теми.

Прва национална платформа за превенцију насиља, као и за заштиту од истог, почела је са радом марта 2021. године. Направљена је са циљем да се поспеши борба против насиља у оквиру образовних институција. Односи се, како на вршњачко насиље, тако и на насиље према запосленима у овим установама. Oва платформа обухвата:

 • информисање о појму насиља,  различитим облицима испољавања насиља, о препознавању насилних ситуација и поступања у тим случајевима; 
 • постављање едукативног материјала намењеног наставницима, ученицима и родитељима и организовање обука за припаднике ових група; 
 • могућности пријављивања насиља.

 

Све информације о раду ове платформе и о темама које обухвата можете пронаћи на сајту:  https://cuvamte.gov.rs/ , као и на друштвеним мрежама: https://www.facebook.com/platforma.cuvam.te    и  https://www.instagram.com/platforma.cuvam.te/.

 

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда реализоваће се у два дана :

 • у петак, 09. априла 2021. године, од 13 до 15 часова – тест из математике и
 • у суботу, 10. априла 2021. године, од  9 до 11 часова – тест из српског језика и  од 11 : 30 до 13:30 часова – комбиновани тест.

Обавезно је да ученици понесу  ђачку књижицу са залепљеном фотографијом. Неопходан прибор за рад:

 

1. за српски језик – графитна оловка, хемијска оловка и гумица ;

2. за математику – графитна оловка, хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар ;

3. за комбиновани тест – графитна оловка, хемијска оловка и гумица.

 

Веома је битно да се не доносе такозване пиши-бриши хемијске оловке, већ обичне хемијске оловке.

 

* * *

Драга децо, стигли сте до прве степенице која вас води до завршетка основног школовања. Трудили сте се, вредно радили и градили замак знања. Сада је прилика да будете доследни, пажљиви и дате све од себе. Верујемо у вас и ту смо да вам помогнемо како бисте стигли до циља, а то је упис у жељену школу и одабир животног позива. Срећно ! 

 

 

Значај oрганизовања пробног завршног испита

 • Пробни завршни испит је прилика да се ученици упознају са редоследом корака, обавезама и правима у вези са завршним испитом;
 • на пробном испиту ученици имају прилику да провере своје знање у одређеној области предмета;
 • резултати се не претварају у оцене ученика и не служе за оцењивање ученика;
 • резултате са пробног завршног испита наставници користе у даљем планирању активности за припремање ученика за завршни испит.